Zásady ochrany osobních údajů

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto Zásady ochrany osobních údajů („Zásady„) vysvětlují, jak nakládáme a zacházíme s Vašimi osobními údaji, když (i) se zaregistrujete nebo navštívíte naše webové stránky www.midascivil.cz („Stránky„) nebo (ii) užíváte naše produkty nebo služby („Produkty„).

Tyto Zásady Vám poskytnou informace o povaze Vašich osobních údajů, které zpracováváme a o tom, jak můžete požadovat, abychom tyto vymazali, aktualizovali, převedli nebo zpřístupnili.

Účelem těchto Zásad je umožnit Vám učinit informované rozhodnutí při užívání našich Stránek a našich Produktů a/nebo Vás informovat o tom, jak Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány v případě, kdy se ucházíte o práci ve společnosti IDEA StatiCa.

Prosím, vezměte na vědomí, že tyto Zásady se vztahují pouze na případy nakládání námi získaných osobních údajů.

2. IDEA STATICA

IDEA StatiCa („Společnost„) je společností s ručením omezeným se sídlem v České republice, která vyvíjí software pro stavební inženýry, výrobce konstrukcí, konzultanty a další profesionály, kteří analyzují a dimenzují konstrukce. Náš software a s ním spojené služby jsou distribuovány celosvětově prostřednictvím sítě našich distributorů („Distributoři“). Údaje o Distributorech naleznete zde.
IDEA StatiCa vůči Vám vystupuje v pozici správce osobních údajů.

Naše identifikační a kontaktní údaje jsou následující:

IDEA StatiCa s.r.o.
IČO 283 56 586
sídlo na adrese Šumavská 319/35
Brno, 602 00 Česká republika
tel. +420 511 205 263
e-mail info@ideastatica.com

3. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME

3.1 Osobní údaje, které Společnosti sami sdělíte

Osobní údaje od Vás můžeme získávat v průběhu naši obchodní činnosti včetně případů, kdy užíváte Stránky, kdy nás kontaktujete nebo od nás požadujete informace a kdy užíváte Produkty.
Můžeme zpracovávat následující osobní údaje:

 • Pokud jste návštěvníkem našich Stránek nebo pokud se přihlásíte k odběru našich obchodních sdělení:
  • jméno a pracovní pozice,
  • kontaktní informace včetně společnosti, pro kterou pracujete, emailové adresy a země, ve které působíte,
  • Vaše preference a zájmy ohledně našich Produktů.
 • Pokud jste zákazníkem, který zakoupil Produkty přímo od nás:
  • jméno a pracovní pozice,
  • kontaktní informace včetně společnosti, pro kterou pracujete, adresy a emailové adresy,
  • platební a fakturační údaje,
  • údaje, které nám poskytnete v souvislosti s tím, že Vám poskytujeme naše Produkty,
  • různá data vyplývající z Vašeho užívání našich Produktů, která jsou nutná pro náš anti pirátský program,
  • informace, které nám poskytnete v průběhu našich průzkumů a informace, které nám poskytnete za účelem účasti na našich akcích
  • informace o využívání Produktu, měření výkonu a sledování chyb a výpadků systému diagnostických dat.
 • Pokud jste zákazníkem, který zakoupil Produkty od našeho Distributora, zpracováváme stejné údaje jako v případě přímých prodejů, a to s výjimkou platebních a fakturačních informací.
 • Naše Produkty jsou kupovány zpravidla obchodními společnostmi, které nejsou subjekty osobních údajů. Avšak i v tomto případě může docházet k tomu, že nám osobní údaje poskytovány jsou (např. osobní údaje týkající se zaměstnanců a členů orgánů příslušných obchodních společností).
 • Pokud jste uchazečem o zaměstnání v IDEA StatiCa:
  • jméno a pracovní pozice,
  • kontaktní informace včetně emailové adresy,
  • životopis včetně Vašeho věku a/nebo pohlaví, pokud tyto údaje poskytnete, dosaženého vzdělání, profesní historie a obdobných informací, které nám můžete poskytnout,
  • další informace, které jsou relevantní z pohledu případné práce pro IDEA StatiCa.


3.2 Osobní údaje, které o Vás Společnost shromažďuje sama

Při návštěvě našich Stránek může Společnost shromažďovat některé informace nezbytné pro to, aby byl zajištěn řádný a pohodlný provoz Stránek. Takovými informacemi jsou údaje o internetovém protokolu (IP), soužící k připojení Vašeho počítače k internetu, Vaše registrační údaje, typ a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma, plug-in prohlížečů, údaje o Vaší návštěvě, včetně platného Uniform Resource Locator (URL), cestu na a ze Stránek (včetně data a času), produkty, které jste si zobrazili nebo hledali, časy odezvy, chyby během stahování, délku návštěv určitých stránek, informace o interakci při návštěvě stránek (například rolování, kliknutí a umístění myši) či způsob opouštění stránky.
 
Tyto osobní údaje Společnost využívá ke správě a zlepšování Webových stránek a pro účely zajištění interních operací, včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, výzkumu, statistických účelů a evidenci četnosti náhledů. Tyto Osobní údaje lze dále využít k měření účinnosti reklamy a k poskytování relevantní inzerce. Pro tyto účely využíváme služby třetích stran jako Google Analytics a Hotjar.

4. JAKÉ JSOU ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JAKÝ JE PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje můžeme použít pro následující účely a na základě následujících právních základů:

 • Prodej Produktů

Shromažďujeme a spravujeme osobní údaje, které nám dobrovolně předáte za účelem toho, abychom my nebo Distributor mohli vůči Vám uskutečnit prodej Produktů, a které jsou nutné pro splnění právních povinností týkajících se uzavření smlouvy nebo Prodeje produktu.

Právním základem je v tomto případě to, že zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností.

 • Poskytování služeb a plnění smluvních povinností

Shromažďujeme a spravujeme osobní údaje, které nám dobrovolně předáte za účelem toho, abychom Vám my nebo Distributor mohli poskytnout naše služby nebo splnit smluvní povinnosti vůči Vám.

Právním základem je v tomto případě to, že zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž jste stranou.

 • Obchodní sdělení

Osobní údaje, které získáme od Vás přímo nebo které zjistíme, na základě naší interakce s Vámi, používáme pro zasílání obchodních sdělení.

Obchodní sdělení Vám budeme zasílat jen v takových případech, kdy jste se zasíláním takových obchodních sdělení souhlasili, nebo v případech, kdy k tomu budeme mít zákonné právo.

Pokud jste náš zákazník, je právním základem pro toto zpracování náš oprávněný zájem. Pokud zákazníkem nejste, je právním základem Váš souhlas.

 • Pohled zákazníka

Analyzujeme osobní údaje, které od Vás získáme v průběhu našich zákaznických a dalších průzkumů, a to za účelem vylepšení našich Produktů a souvisejících služeb.

Právním základem pro toto zpracování je Váš souhlas.

 • Softwarové pirátství

Shromažďujeme a analyzujeme osobní údaje, které získáme v souvislosti s naším anti-pirátským programem a příslušnými technickými opatřeními.

Právním základem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem.

 • Nábor

Vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom vyhodnotili Vaši způsobilost pro výkon práce, o kterou se u nás ucházíte.

Právním základem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem.

5. S KÝM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SDÍLÍME

Vaše osobní údaje můžeme podle potřeby sdílet s různými kategoriemi třetích stran:

 • naši profesionální poradci jako právníci a účetní,
 • veřejné instituce nebo regulátoři,
 • třetí strany, kterým outsourcingujeme určité služby.

6. DODAVATELÉ

Jak uvedeno výše, můžeme spolupracovat s dodavateli, kteří budou naším jménem a na základě našich instrukcí zpracovávat osobní údaje. Tyto dodavatele si adekvátním způsobem prověřujeme a uzavíráme s nimi odpovídající smluvní dokumentaci tak, abychom zajistili, že osobní údaje zpracovávají odpovídajícím způsobem a v souladu s našimi a regulatorními povinnostmi.

7. JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME

Osobní údaje získané na základě Vašeho souhlasu budou uchovávány do odvolání tohoto souhlasu.
Pokud jde o osobní údaje, které souvisí s poskytováním našich Produktů a souvisejících služeb, tyto budou uchovávány nejméně po dobu pěti let od ukončení příslušné smlouvy, okamžiku posledního release update nebo upgrade příslušného Produktu nebo od okamžiku naši poslední interakce s Vámi.

Pokud jsou osobní údaje relevantní pouze po krátkou dobu, vymažeme je.

8. DŮVĚRNOST A BEZPEČNOST VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které nám byly poskytnuty, chráníme a zavedli jsme příslušné zásady bezpečnosti dat, pravidla a technická opatření, které chrání osobní údaje, které máme pod naší kontrolou, před neoprávněným zpřístupněním, nesprávným použitím nebo zveřejněním, neoprávněnými změnami a nezákonným ničením nebo náhodnou ztrátou.

Všichni naši partneři, zaměstnanci, konzultanti, pracovníci a zpracovatelé údajů (tj. ti, kteří za nás zpracovávají Vaše osobní údaje pro výše uvedené účely), kteří mají přístup k osobním údajům a jsou s nimi spojováni, jsou povinni dodržovat mlčenlivost ohledně takových osobních údajů.

9. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA

Ohledně údajů, které o Vás držíme, máte následující práva:

 • Právo na přístup

Pokud nás o to požádáte, potvrdíme Vám, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a, pokud to bude nutné, poskytneme Vám kopie takových osobních údajů (spolu s dalšími informacemi).

 • Právo na opravu

Pokud jsou osobní údaje, které o Vás zpracováváme, nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat jejich opravu. Pokud budete mít na opravu nárok a pokud jsme před tím s někým Vaše osobní údaje sdíleli, dáme těmto subjektům o opravě vědět, bude-li to možné. Pokud o to požádáte a pokud to bude možné a v souladu s právem, sdělíme Vám také s kým jsme osobní údaje sdíleli tak, abyste příslušné subjekty mohli kontaktovat napřímo.

 • Právo na výmaz

V určitých případech nás můžete požádat o vymazání nebo odstranění Vašich osobních údajů, např. tehdy, kdy je již nepotřebujeme nebo pokud odvoláte svůj souhlas (tam, kde je to možné). Pokud budete mít na výmaz nárok a pokud jsme před tím s někým Vaše osobní údaje sdíleli, dáme těmto subjektům o výmazu vědět, bude-li to možné. Pokud o to požádate a pokud to bude možné a v souladu s právem, sdělíme Vám také s kým jsme osobní údaje sdíleli tak, abyste příslušné subjekty mohli kontaktovat napřímo.

 • Právo na omezení zpracování

V určitých případech nás můžete požádat o zablokování nebo pozastavení zpracování Vašich osobních údajů, např. tehdy, kdy rozporujete přesnost takových osobních údajů nebo když vznášíte námitky týkající se jejich zpracování. Pokud budete mít na omezení nárok a pokud jsme před tím s někým Vaše osobní údaje sdíleli, dáme těmto subjektům o omezení vědět, bude-li to možné. Pokud o to požádáte a pokud to bude možné a v souladu s právem, sdělíme Vám také s kým jsme osobní údaje sdíleli tak, abyste příslušné subjekty mohli kontaktovat napřímo.

 • Právo na přenositelnost údajů

V určitých případech máte právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli (v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu) a znovu je použít jinde, nebo nás požádat o jejich převod na třetí stranu dle Vašeho výběru.

 • Právo vznést námitku

Můžete nás požádat o to, abychom přestali zpracovávat Vaše osobní údaje a my tak učiníme, pokud:

 • při zpracování osobních údajů spoléháme na náš nebo cizí oprávněný zájem s výjimkou případů, kdy budeme schopni demonstrovat přesvědčivý právní základ pro takové zpracování; nebo
 • zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu.


 • Právo odvolat souhlas

Pokud se spoléháme na Váš souhlas (nebo na výslovný souhlas) jako na náš právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat.

 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud máte pochybnosti ohledně jakéhokoli aspektu našich postupů ochrany osobních údajů, včetně způsobu, jakým jsme zpracovávali vaše osobní údaje, můžete je nahlásit příslušnému dozorovému úřadu.
Upozorňujeme, že některé z uvedených práv mohou být omezené, zejména pokud máme převažující zájem nebo právní povinnost pokračovat ve zpracovávání údajů.

10. ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD

Tyto Zásady můžeme občas měnit. Abychom zajistili, že budete vždy informováni o tom, jak používáme Vaše osobní údaje, budeme tyto Zásady občas aktualizovat tak, aby reflektovaly jakékoli změny v používání Vašich osobních údajů. Můžeme také provádět změny vyžadované změnami právních nebo regulatorních požadavků. Když to bude na místě, oznámíme Vám jakékoli významné změny emailem. Nicméně doporučujeme, abyste si tyto Zásady pravidelně revidovali za účelem plné informovanosti o tom, jak Vaše osobní údaje používáme.